Sabtu, Maret 29, 2008

Wahyu Slaga Hima - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 135 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01 - WAHYU SLAGA HIMA 1A.mp3
02 - WAHYU SLAGA HIMA 1B.mp3
03 - WAHYU SLAGA HIMA 2A.mp3
04 - WAHYU SLAGA HIMA 2B.mp3
05 - WAHYU SLAGA HIMA 3A.mp3
06 - WAHYU SLAGA HIMA 3B.mp3
07 - WAHYU SLAGA HIMA 4A.mp3
08 - WAHYU SLAGA HIMA 4B.mp3
09 - WAHYU SLAGA HIMA 5A.mp3
10 - WAHYU SLAGA HIMA 5B.mp3
11 - WAHYU SLAGA HIMA 6A.mp3
12 - WAHYU SLAGA HIMA 6B.mp3
13 - WAHYU SLAGA HIMA 7A.mp3
14 - WAHYU SLAGA HIMA 7B.mp3
15 - WAHYU SLAGA HIMA 8A.mp3
16 - WAHYU SLAGA HIMA 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

Kamis, Maret 27, 2008

Bahasaning bocah iku bahasaning Roh!

Nami kula Deo...Jenenge Yohanes a Deo Gratia Saputra, putrane Mas Tanto lan Mbak Tanti. Tanggal 22 Maret 2008 wingi umure ganep 1 th. Merga ulang tahun sing sepisanan, Bapak-Ibune nganakake pesta cilik-cilikan ing omah kontrakane kanthi ngundang kanca-kanca kantor, klebu aku. Nanging pestane diajokake dina Jemuah, 14 Maret wingi marga pas dinane ul-tah akeh sing padha mudhik Paskahan. Sanadyan ora diundang kae yen aku mesthi teka, lha wong mung tangga sakdheretan omah petak! Dhasare maneh, si Deo iki cerak banget karo aku. Yen karo aku lulut banget, kepara ngluwihi tinimbang karo bapakne (nah, lho!). Hehehe... paling marga "perbawaku" kuwi kaya bocah cilik, ayakeeee...!

Aku pancen seneng karo bocah-bocah cilik. Wiwit jamane simbah biyen, saben dina omahku ing desa sasat ora tau sepi dening bocah-bocah sing padha dolanan. Mbokmenawa anggone diluluti bocah-bocah iku nurun seka simbah lan bapakku sing miturut pengalamanku pancen gemati marang cah-cah cilik. Wiwit aku isih cilik nganti tekan saiki wae bapakku isih sok ndongeng. Yen saiki sing didongengi putune sing sepisanan, ya prunanku, anake adhiku. Kejaba ndongeng, bapakku uga seneng nggawekake dolanan, arepa mung seka debog utawa papah tela pohung. Mesthi wae bocah cilik-cilik padha krasan sandhing karo bapak. Jarene bapak, yen omah dirubung bocah, iku mertandhani akeh berkahe...

Balik marang si Deo, saiki wis lekas njaluk dituntun mlaku nganggo tangan siji. Yen liwat ing ngarep lawang omahku mesthi anguk-anguk ngajak mlebu. Nang ngomahku pancen akeh dolanan, kayata: boneka cilik-cilik koleksine bojoku, pesawat-pesawatan; uga ana kewan pasren, kayata: kura-kurai, iwak aquarium lan hamster. Si Deo lagi bisa celathu "Mamah", "Papah" lan "maem". Saliyane nganggo basa isyarat kanggo kiss-by, dhadhah lan nyadhong. Keri-keri iki wis mudheng sawetara tembung, kayata: "sakit", "yek", "pak-pung", lsp. Kepingin nirokake, nanging durung pati cetha. Mula, yen pas duwe kekarepan isane mung ngathungake drijine, utawa ngeret-eret sing nuntun tumuju marang panggonan sing dikarepake.

Bubar mudhik Paskahan wingi, Deo lapuran karo aku yen jempol sikile sakit merga kesandhung nganti metu getihe. Mesthi wae anggone crita mung nudang-nudingi jempole sing ditensoplast karo mimike sajak ngrintih kae. Hihihi... lucu! Lucune, lan anehe, dheweke durung bisa omong nanging bisa crita karo aku, lan aku ya mudheng!


Ngudang anak.Kanggoku, bahasaning bocah iku bahasaning Roh! Yen digatekake, perkembanganing bocah wiwit durung bisa celathu becik nganti bisa omong nrucus iku marahi atiku ngungun. Aku wis tau gumun marang lelakon-lelakon iki:

  • Bocah-bocah cilik sing padha-padha durung bisa omong, nanging yen ketemu gapruk karo kancane isa pada gojegan dolanan bareng, malah nganggo nguyu barang!
  • Kadhangkala bapak-ibu ngudang anake sing isih bayi nganggo ukara-ukara sing ora ana tegese babar blas: "nangning...ningnangning..gung!", "tangkintung kintangkintung...!" "ciluuuu..ba!", lsp. Bayine isa ngguyu!
  • Uga yen wong tuwa lagi nglela-lela anake supaya turu, sok-sok sing kawetu saka ing lathi dudu lelagon sing ganep, nanging ura-ura sing tanpa tetembungan, mung "dak lela...lela lela ledhung..." utawa mung ninting titilaras sawijining tembang wae... bocahe ya uga banjur bisa turu!
  • Mbokmenawa isih akeh maneh liyane.

Tangis karo guyu kanggone bocah bayi sing durung bisa celathu pancen mujudake ekspresi-ekspresi dhasar saliyane bahasa isyarat non-verbal sing bisa dicandhak ana ing sesambungan karo pepadhane. Lugu, apa anane, murni tanpa lamis. Nanging kanthi ngono jejering bocah wis bisa ngatonake kapribadene, apese bisa sinau srawung marang jagad iki.

Hehehe... aku karo nyonyahku pancen lagi ngantu-antu diparingi momongan. Mulane akeh bab sing magepokan karo donyaning bayi lan balita lagi dadi kawigatenku sakloron. Katone pancen kudu bali maneh marang donyaning bocah, lan nyinaoni bahasa Roh sing dimudhengi dening bocah, supaya samangsane pinercaya dening Gusti momong putra bisa nggulawenthah kanthi becik lan teges.

Meneng-meneng aku uga lagi nglelimbang bab bahasaning bocah cilik sing dak anggep ora adoh saka bahasaning Roh, bahasaning Gusti piyambak... Lan sajake, bahasa kaya mangkono iku ya bahasa sing nyunarake "perbawa" adhem, tidhem, eyub, ayem lan tentrem, ora mung marang bocah cilik, nanging uga marang wong diwasa, kepara uga marang kabeh titah ing donya iki... ***

Sugeng Paskah 2008

Born Javanese ngaturaken:

SUGENG RIYADI AGUNG PASKAH 2008

dhumateng para kadang Kristiani.

Mugi Paskah ing tahun 2008 punika paring berkah maluber-luber dhateng kita sadaya.

Amin.

Wisanggeni Gugat - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 139 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01-WISANGGENI GUGAT-1A.mp3
02-WISANGGENI GUGAT-1B.mp3
03-WISANGGENI GUGAT-2A.mp3
04-WISANGGENI GUGAT-2B.mp3
05-WISANGGENI GUGAT-3A.mp3
06-WISANGGENI GUGAT-3B.mp3
07-WISANGGENI GUGAT-4A.mp3
08-WISANGGENI GUGAT-4B.mp3
09-WISANGGENI GUGAT-5A.mp3
10-WISANGGENI GUGAT-5B.mp3
11-WISANGGENI GUGAT-6A.mp3
12-WISANGGENI GUGAT-6B.mp3
13-WISANGGENI GUGAT-7A.mp3
14-WISANGGENI GUGAT-7B.mp3
15-WISANGGENI GUGAT-8A.mp3
16-WISANGGENI GUGAT-8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio & 4Shared

Join 4Shared Now!

Selasa, Maret 18, 2008

Baladewa Mandira - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 131 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01-BALADEWA MANDIRA 1A.mp3
02-BALADEWA MANDIRA 1B.mp3
03-BALADEWA MANDIRA 2A.mp3
04-BALADEWA MANDIRA 2B.mp3
05-BALADEWA MANDIRA 3A.mp3
06-BALADEWA MANDIRA 3B.mp3
07-BALADEWA MANDIRA 4A.mp3
08-BALADEWA MANDIRA 4B.mp3
09-BALADEWA MANDIRA 5A.mp3
10-BALADEWA MANDIRA 5B.mp3
11-BALADEWA MANDIRA 6A.mp3
12-BALADEWA MANDIRA 6B.mp3
13-BALADEWA MANDIRA 7A.mp3
14-BALADEWA MANDIRA 7B.mp3
15-BALADEWA MANDIRA 8A.mp3
16-BALADEWA MANDIRA 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

Senin, Maret 17, 2008

Ujung Sengara - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 134 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01-UJUNG SENGARA 1A.mp3
02-UJUNG SENGARA 1B.mp3
03-UJUNG SENGARA 2A.mp3
04-UJUNG SENGARA 2B.mp3
05-UJUNG SENGARA 3A.mp3
06-UJUNG SENGARA 3B.mp3
07-UJUNG SENGARA 4A.mp3
08-UJUNG SENGARA 4B.mp3
09-UJUNG SENGARA 5A.mp3
10-UJUNG SENGARA 5B.mp3
11-UJUNG SENGARA 6A.mp3
12-UJUNG SENGARA 6B.mp3
13-UJUNG SENGARA 7A.mp3
14-UJUNG SENGARA 7B.mp3
15-UJUNG SENGARA 8A.mp3
16-UJUNG SENGARA 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio and Join 4Shared Now!

Kamis, Maret 13, 2008

Anoman Takon Swarga - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito


Get your own playlist at snapdrive.net!


All tracks = 141 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01-ANOMAN TAKON SWARGA-1A.mp3
02-ANOMAN TAKON SWARGA-1B.mp3
03-ANOMAN TAKON SWARGA-2A.mp3
04-ANOMAN TAKON SWARGA-2B.mp3
05-ANOMAN TAKON SWARGA-3A.mp3
06-ANOMAN TAKON SWARGA-3B.mp3
07-ANOMAN TAKON SWARGA-4A.mp3
08-ANOMAN TAKON SWARGA-4B.mp3
09-ANOMAN TAKON SWARGA-5A.mp3
10-ANOMAN TAKON SWARGA-5B.mp3
11-ANOMAN TAKON SWARGA-6A.mp3
12-ANOMAN TAKON SWARGA-6B.mp3
13-ANOMAN TAKON SWARGA-7A.mp3
14-ANOMAN TAKON SWARGA-7B.mp3
15-ANOMAN TAKON SWARGA-8A.mp3
16-ANOMAN TAKON SWARGA-8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio and Join 4Shared Now!

Rabu, Maret 12, 2008

MP3 Gendhing-gendhing Pahargyan Temanten (2)

Gendhing-gendhing Pahargyan Temanten 02 (All tracks = 54.1 MB)

01 - Rerepen Pangkur Singgah-Singgah Ayak-ayakan (Pl. Br.).mp3
02 - Ktw Mijil Asri (Pl. Br.).mp3
03 - Lgm Putri Gunung.mp3
04 - Ktw Kinanthi Daradasih (Sl. Mnyr.).mp3
05 - Ldr Sigramangsah (Sl. Mnyr.).mp3
06 - Ayak-ayak (Sl. Mnyr.).mp3
07 - Ldr Sarayuda (Pl. Br.).mp3

Powered by: Cowon JetAudio and Join 4Shared Now!

Selasa, Maret 11, 2008

AVAILABLE TO DOWNLOAD from Born Javanese

The listing below is my collections of traditional musics from the heritage of Javanese culture. I would like to share them with you. "Wayang Kulit" (puppet shadow play) has been the most favorable one since many lovers of the past Ki Hadi Sugito has been looking for downloadable materials of his masterpieces. You can download my collections for FREE just by clicking through the links you want to.

Hopefully, you can enjoy the taste of Javanese atmosphere wherever and whenever you are. Happy listening to our prideful heritage! ***


KATEGORIFOLDERKETERANGAN

MP3 Wayang Kulit

01

Antareja Mbalela (4Shared)

Ki Hadi Sugito, 16 tracks, 8 hours (139MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

02

Semar Mbangun Kahyangan (4Shared)

Ki Hadi Sugito, 16 tracks, 8 hours (132MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

03

Anoman Takon Swarga (4Shared)Ki Hadi Sugito, 16 tracks, 8 hours (141MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

04

Ujung Sengara (4Shared)

Ki Hadi Sugito, 16 tracks, 8 hours (134MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

05

Baladewa Mandira (4Shared)

Ki Hadi Sugito, 16 tracks, 8 hours (131MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

06

Wisanggeni Gugat (4Shared)

Ki Hadi Sugito, 16 tracks, 8 hours (139MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

07

Wahyu Slaga Hima (4Shared)

Ki Hadi Sugito, 16 tracks, 8 hours (135MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

08

Petruk Dhukun (4Shared)

Ki Hadi Sugito, 16 tracks, 8 hours (143MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

09

Kresna Duta (4Shared)

Ki Hadi Sugito, 16 tracks, 8 hours (139MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

10

Suryatmaja Maling (4Shared)

Ki Hadi Sugito, 16 tracks, 8 hours (133MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

11Kresna Duta (Ki Timbul Hadiprayitna) (4Shared)Ki Timbul Hadiprajitna, 16 tracks, 8 hours (133MB), mp3PRO 40Kbps, Stereo, 44.1KHz

***

MP3 Gendhing-gendhing Jawa Klasik

01

Gendhing-gendhing Pahargyan Temanten (1)

8 tracks (53.7MB), MP3 128Kbps, Stereo, 44.1KHz

02

03

Gendhing-gendhing Pahargyan Temanten (2)

Gendhing Tlutur

7 tracks (54.1MB), MP3 128 Kbps, Stereo, 44.1KHz

6 tracks (37.3MB), MP3 128 Kbps, Stereo, 44.1KHz

***

MP3 Gendhing-gendhing Tari & Langgam Jawa

01

Gendhing Tari Kreasi Baru (4Shared)

7 tracks (33.2MB), MP3 128Kbps, Stereo, 44.1KHz

02

Langgam Jawa - Waljinah 1 (4Shared)

Langgam Jawa - Waljinah 2 (4Shared)

15 tracks (49,5MB), MP3 96Kbps, Stereo, 44.1 KHz

15 tracks (46MB), MP3 96Kbps, Stereo, 44.1 KHzPowered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

Semar Mbangun Kahyangan - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

Ing ngisor iki dak aturake lakon kaping loro sing bisa di-download, yaiku "Semar Mbangun Kahyangan" dening dhalang Alm. Ki Hadi Sugito.


Get your own playlist at snapdrive.net!


All tracks = 132 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs

01 - Semar Mbangun Kayangan - 1A.mp3
02 - Semar Mbangun Kayangan - 1B.mp3
03 - Semar Mbangun Kayangan - 2A.mp3
04 - Semar Mbangun Kayangan - 2B.mp3
05 - Semar Mbangun Kayangan - 3A.mp3
06 - Semar Mbangun Kayangan - 3B.mp3
07 - Semar Mbangun Kayangan - 4A.mp3
08 - Semar Mbangun Kayangan - 4B.mp3
09 - Semar Mbangun Kayangan - 5A.mp3
10 - Semar Mbangun Kayangan - 5B.mp3
11 - Semar Mbangun Kayangan - 6A.mp3
12 - Semar Mbangun Kayangan - 6B.mp3
13 - Semar Mbangun Kayangan - 7A.mp3
14 - Semar Mbangun Kayangan - 7B.mp3
15 - Semar Mbangun Kayangan - 8A.mp3
16 - Semar Mbangun Kayangan - 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

Senin, Maret 10, 2008

MP3 Gendhing-gendhing Pahargyan Temanten (1)

Ing ngisor iki aku duwe koleksi MP3 gendhing-gendhing kanggo mahargya temanten Jawa. Yen panjenengan ngersaake download mung kari ngeklik "Download" ngono wae ing saburine jeneng file MP3-ne.

The following is a list of my collection of Javanese Gamelan musics for wedding. Just click on "Download"(s) to get the MP3 file(s). Please taste the solemnity of the Javanese wedding ceremony through the musics presented to you!Gendhing Pahargyan Temanten 01 (All tracks = 53.7 MB)

01 - Ktw Sekaring Puri (Pl. Br.).mp3
02 - Ldr Gatipadasih (Pl. Br.).mp3
03 - Ldr Wilujeng (Pl. Br.).mp3
04 - Kodhok Ngorek Kalajengaken Umbul Donga (Sl. Mnyr.).mp3
05 - Ldr Sri Kaloka (Sl. Mnyr.).mp3
06 - Ldr Manis (Pl. Br.).mp3
07 - Ldr Eling-eling Kasmaran (Pl. Br.).mp3
08 - Kebogiro (Pl. Br.).mp3

Powered by: Cowon JetAudio, imeem and Join 4Shared Now!

Selasa, Maret 04, 2008

Download MP3 Wayang Kulit - Ki Hadi Sugito

Wah wah wah waaah... bareng padha priksa anane MP3 wayang kulit, akeh pandhemen sing ngersaake dikirim kopiane, sanadyan mung maringi alamat email tanpa alamat daleme. Hehehe... ternyata isih akeh sing nresnani kabudayan siji iki. Mula aku golek cara kepriye supaya bisa ng-upload file MP3 wayang sing gedhe ukurane iku, kareben pada kanca bisa kebagean nyamlenge mat-matan ngrungokake MP3 wayang kulit.

Aku wus nyoba upload ing salah sijining sosial networking site sing nyedhiaake space kanggo audio file, klebu multiply.com. Nanging ing kana aku bola-bali kangelan. Aku uga nyoba ing situs liya yakuwi MyVieWin.com. Sayange, situs iku n-delete file-file sing wis dak upload, jarene marga situs iku ora kanggo sharing file musik, nanging mung kanggo ngrungoake wae. Kamangka aku wus nemokake link-link-e! Tibane aku upload ing SnapDrive, lan sukses! Syukur... Nanging file-file iku mung bisa dirungokake. Kejaba yen duwe account premium. Mula aku uga upload ing 4Shared supaya bisa didownload. Pfff...

Asline sak-file MP3 wayang kulit sing dak upload rata-rata ukurane 30 MB. Kepeksa file-file mau dak kompresi nganggo Cowon JetAudio 7. Sing maune 30 MB (128 kbps) dak dadekake udakara 9 MB (40 kbps) saben file. Dadine pancen ora standar, nanging mengko sawuse di-download bisa dikonversi maneh supaya dadi 128 kbps kareben suwarane luwih alus.

Lakon sepisanan sing dak upload (seka 10 lakon sing aku duwe) yaiku Antareja Mbalela, dening dhalang Alm. Ki Hadi Sugito. Saben lakon ana 16 tracks merga aku mung mindhah rekaman pita kaset audio (8 kaset selakon), saben kaset duwe side A lan B. Mula ing file-file iku mengko ana keterangan alfa-numerik ing saburine judhul track.


Carane Download:

Yen panjenengan cukup ngersaake play wae marang track tertamtu, panjenengan bisa milih seka playlist lan klik dobel ing file sing dikersaake.
Yen ngersaake download panjenengan perlu doble-click tulisan DOWNLOAD ing saburine file sing arep didownload. Sabanjure bakal ana halaman situs 4Shared. Ing kana Panjenengan bisa midhangetake dhisik kanthi ngeklik play ing player sing kapacak, utawa langsung ndownload kanthi ngeklik link sing mapan ana sangisore tabel katerangan.

Sumangga dipun waradinaken... Sugeng wungon! Lan ampun supe nyembahyangaken Alm. Ki Hadi Sugito amrih pinaringan katentreman lan kabingahan langgeng ing swarga. ***Get your own playlist at snapdrive.net!


ANTAREJA MBALELA - Ki Hadi Sugito - MP3 (All tracks = 139.4 MB 40kbps)

01-ANTAREJA MBALELA-1A.mp3
02-ANTAREJA MBALELA-1B.mp3
03-ANTAREJA MBALELA-2A.mp3
04-ANTAREJA MBALELA-2B.mp3
05-ANTAREJA MBALELA-3A.mp3
06-ANTAREJA MBALELA-3B.mp3
07-ANTAREJA MBALELA-4A.mp3
08-ANTAREJA MBALELA-4B.mp3
09-ANTAREJA MBALELA-5A.mp3
10-ANTAREJA MBALELA-5B.mp3
11-ANTAREJA MBALELA-6A.mp3
12-ANTAREJA MBALELA-6B.mp3
13-ANTAREJA MBALELA-7A.mp3
14-ANTAREJA MBALELA-7B.mp3
15-ANTAREJA MBALELA-8A.mp3
16-ANTAREJA MBALELA-8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio, free file hosting and Join 4Shared Now!


Advertising free mortgage calculator