Kamis, Agustus 07, 2008

Anoman - Maskot TMII

Anoman - Maskot TMII
Hanoman
Originally uploaded by BornJavanese

"Le... ing antarane tokoh-tokoh pewayangan, sapa sing dadi favoritmu lan kepingin mbok conto?"
"Semar!"
"Kok Semar?"
"Awit Semar punika jejering dewa ingkang manjalma titah marcapada minangka pamomongipun para narendra utama, kepara malah dados batur. Kula kepengin nulad dhateng Ki Lurah Semar...."
"Becik lan luhur banget iku, Le... Wujudna kang dadi idham-idhamanmu, muga-muga kuwat..."
"Lha yen Bapak sinten idolanipun?"
"Bapakmu mono wus ngrumangsani yen dadi titah sing durung sampurna. Aku isih kapanjingan hawa nepsu lan tumindak nistha kaya sipating sato kewan. Ewa semono bapakmu iki kepingin nggayuh bebuden luhur, sanadyan ta kudu rekasa ing urip. Mula aku kepingin nulad marang Anoman. Blegering Anoman iku kethèk putih. Mbok menawa aku iki bisa diibaratake kethèk ala sing wulune ireng njanges, polahe kuthuk nanging kala-kala nyakar utawa nyathèk gawe pitunaning liyan. Bapakmu iki isih kudu mersudi budi sing luwih luhur, Le..."


Mangkono iku mau gunemaning kancaku karo bapakne ing sawijining wektu. Kancaku nyaritaake anggone kasengsem marang bapakne sing wis dipundhut Gusti. Dheweke rumangsa kisinan merga dakik-dakik anggone maspadaake dhiri pribadi. Ngendikane bapakne iku kaya-kaya dadi seblak pecut sing nggenahake lakune, supaya tansah lembah manah anggone mersudi urip...

Kancaku iku saiki uga wis dipundhut Gusti setahun kepungkur, sumusul sowan marang Pangeran Kang Akarya Jagad. Muga-muga tinampa ing kabungahan langgeng bareng kalawan ramane. Amin.

Gambar ing dhuwur iku dak jepret dina Sabtu, 26 Juli 2008 kepungkur ing Taman Mini Indonesia Indah. Anoman dadi maskote papan iku wiwit tahun 1991, karesmekake dening swargi Ibu Tien Soeharto, penggagas TMII.

Ing sangisore baliho sing kapacak ing pintu masuk TMII iku tinulis "Nitra", singkatan saka "Anjani Putra". Anoman iku putrane Dewi Anjani seka Hyang Pawana utawa Bathara Bayu. Sinebut uga Kapiwara, awit sanadyan kethèk nanging mandhita kanthi asma Resi Manyangkara, lenggahe ing pertapan Kendhali Sada. Dening Bathara Wishnu, Sang Mayangkara iku kajibah njaga Gunung Somawana papan yitmane Dasamuka supaya aja nganti uwal lan gawe rubeda marang para titah. Ing lakon "Anoman Takon Swarga" kagambarake kayangapa isen-isening atine sawuse tutug anggone urip ing jagad gumelar. [skd]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Advertising free mortgage calculator