Kamis, April 30, 2009

"Yen wani nganggo tangan kosong!"Wingi awan, wektune bubaran Sekolah Dasar, ana bocah lanang metu saka regol. Cahyane mbesengut, abang ireng gudras kringet. Tangane tengen nggenggem watu saprongkol. Mripate mandeng bocah lanang liya sing wis ndhisiki metu ing ngarepe. Ing burine, ana bapak-bapak ngetutake kanthi magita-gita.

"Buangen watune! Yen wani nganggo tangan kosong, aja nganggo watu!" saruwene marang bocah sragam abang-putih iku. Si bocah ora merduli, nanging ngalonake lakune, temahan mandheg ing sabrang dalan. Ora let suwe bapak kuwi mau kasil ngrebut watu saka tangane si bocah. Swasana dadi luwih lerem. Bocah-bocah iku mau ora sida gelut.

Lelakon iku sineksen ibu-ibu lan bapak-bapak liya sing padha methuk anak-anake, bakul-bakul kue, wong-wong sing pating sliwer, lan bapak satpam sing ngadeg ana regol sekolahan.

“Karang ya bocah…” pikire wong-wong mau.

Tumrap aku, malah dudu bocah-bocah kuwi mau sing dadi prekara. Nanging malah tetembungane bapak mau. Atiku ora jenjem marang ukara kapindho sing keprungu cetha wela-wela ing kupingku lan mesthine uga talingane wong-wong ing kono, "Yen wani nganggo tangan kosong, aja nganggo watu!" Mbuh apa sing dikarepake si bapak. Kanggoku iku ora pati cetha maksude, ambigu.

Sing mesthi, dheweke lan wong-wong tuwa ing kono ora nayogyani anane bocah-bocah padha kerengan. Strategi si bapak kanggo menggak bocah cilik iku mbalangake watune marang 'mungsuhe' kanthi ethok-ethoke njurung anggone arep gelut sajake sukses. Istilah menterenge, si bapak nganggo metode reverse phsychology. Basa Jawane 'nglulu'. Persis rikala ana bocah dipenging ibune, "Ayo enggal mudhun saka meja kuwi, ndakne tiba!" Gedhe kemungkinane bocahe ora bakal mudhun. Nanging yen ibune ngendika, "Hayooo... sing luwih dhuwur maneh! Yen prelu dak jupukake kursi maneh apa kepiye?" Gedhe condhonge bocahe bakal malah age-age mudhun saka meja.

Cara si bapak iku mau mbok menawa luwih canggih. Dheweke nantang 'kekendelane' si bocah supaya nduweni sikap sinatriya. Wong satriya iku ngendelake kekuwatane dhewe kanthi sithik utawa malah babar blas ora nganggo srana alat pambiyantu. Yen bocah iku kepingin dadi bocah sinatriya, dheweke ora bakal nganggo watu minangka gaman murih menang anggone biyada.

Aaaah..... sajake 'martabate' si bocah luwih kadumuk dening tembung "yen wani" kuwi mau. Mbuh dheweke sejatine ora wani, apa malah pikirane ngembangake pangerten bab kautaman 'sinatriya' ing njeroning sanubari, aku ora mangerti. Katone sih, kanthi 'larangan' kaya ngono iku mau dheweke rumangsa didewasaake, ora dianggep padha karo bocah sing didhawuhi mudhun saka meja karo ibune iku mau. Sing nemtokake pilihan dudu wong liya, nanging dheweke dhewe.

Dheweke asyik karo karakter anyar sing didhepake: karakter bocah sinatriya. Muga-muga wae... [skd]

Gendhing-gendhing Palaran Kebak Ing Pitutur

Gendhing-gendhing palaran pancen nuwuhake greget ing ati. Mula cocok yen dirungokake samangsane awak iki butuh panyengkuyung. Gendhing palaran bisa mbiyantu mbalekake semangating urip. Luwih-luwih yen pada-pada sing ditembangake wis dikenal utawa diapali. Ukara-ukarane bisa mletikake inspirasi kawicaksanan, pamrayoga mungguhing sikap sing dibutuhake kanggo ngadhepi ruwet-rentengin bebrayatan.
Ing ngisor iki dak aturake link-link kanggo ngundhuh gendhing-gendhing Palaran, minangka tambahing koleksi. Ana telu, yaiku saka Paguyuban Karawitan Condhong Raos kagungane Ki Nartosabdo. [skd]

01 - Ada-ada Sl.6 - Srepeg - Palaran Gambuh Sl.6 - Srepeg - Palaran Durma - Srepeg - Palaran Asmarandana - Srepeg - Ayak-ayak.mp3
02 - Pathet Jugag Sl.9 - Bawa St. Citramengeng Sl.9 - Palaran Pangkur Sl.9 - Palaran Asmarandana - Palaran Durma.mp3
03 - Ada-ada - Ldr. Eling-eling P.Br. - Palaran Durma - Palaran Megatruh Pl.Br. - Palaran Asmarandana Pl.Br. - Palaran Pocung Pl.Br.mp3

Minggu, April 19, 2009

Buku Tamu - URL (Link)

Tumrap panjenengan sing kagungan blog utawa situs ing internet, lan ngersaake ijolan link, mangga kaaturan nyerat dhewe alamate (URL) ing ngisor iki. Matur nuwun...

Jumat, April 17, 2009

Wallpaper - Semar, Gareng, Petruk, Bagong


Prepat Punakawan_1600*1000
Prepat Punakawan_1600*1200

Gareng, Petruk, Bagong ukuran 1600*1000:
Gareng_1600*1000 Petruk_1600*1000 Bagong_1600*1000

Undhuh uga Gareng, Petruk lan Bagong ukuran 1600*1200:
Gareng_1600*1200
Petruk_1600*1200
Bagong_1600*1200

Selasa, April 14, 2009

Wallpaper Punakawan

Semar_1600*1000
Semar_1600*1000

Lagiwae aku dolanan gambar maneh. Giliran tokoh punakawan sing diusek-usek. Mung emane dudu foto hasil jepretanku, lan aku uga ora ngerti iku kagungane sapa. Yen ana sing rumangsa kagungan, amit sewu lan nyuwun idin-palilahipun (feit a compli, hehehe...) kula unggah ing mriki.

Kaya biasane... dak gawe wallpaper. Sing sepisanan rampung gambar tokoh wayang Ki Lurah Semar. Anak-anake Ki Lurah lagi padha ribet urusan Pemilu, mula durung bisa nongol, hehehe... Yen wis wayahe bakal seba ing kene...

Yen ngersaake ngundhuh, klik ing kene!. [skd]
Wallpaper liyane: Wallpaper Pilihan.

Rabu, April 08, 2009

Mawas dhiri cara Facebook

"Aku lagi ngasah 'lading' sing wis suwe kethul,
amrih bisa micara ing weninge tembung-tembung."

Ngono iku tulisanku ing laman profile Facebook-ku yen dibasaake Jawa. Iku tulisan kapindho sing dak pasang ing kana. Sing sepisanan unine, "Hidup ini terlalu singkat untuk mengikuti keputusan yang salah!"

Catetan singkat ngenani apa sing lagi dirasaake kaya ngono iku biasane katon ing bagean ndhuwur kotak chatting ing sandhinge gambar profil si partner. Sawetara catetan sing kober dak waca apik-apik unine. Kala-kala awujud motto urip utawa pethikan tembung-tembung mutiara sing endah. Mesthi wae tulisanku iku uga katon ing kana. Sabanjure, disekarep arep dimaknani apa...

Sejatine aku ora pati preduli marang udharan rasa kaya iku. Nanging marga meh kabeh kanca lan tepungan ing jejaring Facebook padha gawa, suwe-suwe aku ya njur melu-melu. Idhep-idhep kanggo ngukaraake kahanan ati utawa pikiran sing lagi tumanduk ing pribadiku. Samubarang sing diukaraake, ditulis, luwih-luwih diucapake mesthine bakal luwih handayani nuwuhake sikap sing digegadhang, tinimbang ora babar blas. Paling ora, ana bab sing menep lan ora amblas tanpa tilas.

Fitur Facebook iku jan-jane prasaja banget. Nanging wong-wong ora pati nggatekake paedah lan manfaate kanthi saapik-apike. Apamaneh tumrape wong Indonesia sing ora kulina nyritaake apa sing lagi dipikirake, dirasaake utawa diidham-idhamake marang wong liya. Ujaring kandha, fitur kaya iku nerusake tradisi sing wis lumrah mungguhing bangsa Amerika. Wiwit pendidikan dasar bocah-bocah ing kana wis dikenalake marang consideratio status (awareness, nyadhari kahane awake dhewe, mawas dhiri) kanggo biyantu perkembangan karakter si bocah. Tradisi sharing utawa bagi-bagi crita (story telling) ngenani pengalaman pribadi dadi cara kanggo ndhidhik bocah supaya ndlajahi ruang kapribadene, kejaba olah kapinteran ilmu-ilmu sains.

Ing Indonesia? Bocah-bocahe dhewe wis kadhung kulina kapleter materi-materi apalan ing sekolahan. Ngelmune mung mandheg ing nggundhul, ora kulina menepake pengalaman urip ing atine. Ora maidu yen padha isinan rikala diwehi wektu omong ing ngarepe wong akeh ngenani gagasan pribadine. Angel bisa nemokake panemu sing asli otentik saka bocah-bocahe dhewe. Karakter pribadi sing kudune bisa katon sumunar, kasamun dening ribeting tugas sekolahan sing sok marahi emosi utawa stress. Pelajaran mengarang sing sejatine menehi ruang bebas kanggo kreativitas lan imaginasi tetep ora kalah medeni tinimbang pelajaran IPA, Matematika, utawabahasa Inggris.


Sprout 2
Originally uploaded by BornJavanese
Dadi..., kenangapa ora migunaake fitur ing BukuRai (Facebook) iku minangka alat pitulungan kanggo ngolah kapribadene dhewe?

Sing lagi wae dak tulis ing profilku unine,
"Aku terkenang akan sebulir biji padi yang harus 'mati' terlebih dahulu untuk tumbuh menjadi tanaman baru. SELAMAT PASKAH 2009!" [skd]


Advertising free mortgage calculator